smile that just.

home    message    submit    archive    theme
©

  1 Coríntios 7: 31   (via o-teimoso)

(Source: adoradoras, via o-teimoso)